twitter
 
 
 

Nieuws

19 jun 2019 - Samen leren van calamiteiten in gezinnen

Soms gaat het in gezinnen helemaal mis. En is een kind slachtoffer. Dat terwijl allerlei professionals in een team ermee bezig waren. Toezicht...
19 juni 2019
19 jun 2019 - Exclusief voor leden: producten die u helpen bij het vervullen van goed werkgeverschap

Bent u op zoek naar veelgestelde vragen en antwoorden over PBL of loondoorbetaling bij ziekte? Of wilt u uitgebreide informatie over de bijzondere...
19 juni 2019
18 jun 2019 - Wijzigingswet zorg en dwang aangenomen door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft vandaag de Wijzigingswet zorg en dwang aangenomen waarin de Wzd-functionaris wordt geïntroduceerd ter vervanging van de...
18 juni 2019
18 jun 2019 - Inloggen werkgeversportaal UWV vanaf 1 november alleen mogelijk met eHerkenning

Met eHerkenning regelt u online zaken met de overheid. Op dit moment kunt u inloggen op het werkgeversportaal met uw UWV-account of met...
18 juni 2019
17 jun 2019 - Voorjaarsnota en Gemeentefonds 2019

In de voorjaarsnota 2019 rapporteert het kabinet over de uitvoering van de begroting 2019 en verder. In de meicirculaire gemeentefonds 2019 is de...
17 juni 2019
17 jun 2019 - Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg voor cliënten in een Wlz-instelling

Hulpmiddelen voor cliënten die een Wlz-instelling wonen worden nu vanuit vier regelingen geleverd: de Wlz, de Zvw, de Wmo 2015 en soms ook de...
17 juni 2019
17 jun 2019 - Jaarlijkse beoordeling de VGN Waaier 2019: een palet van cliëntervaringsinstrumenten

Omdat we willen weten hoe mensen met een beperking hun zorg in de langdurige gehandicaptenzorg ervaren én wat anders kan of moet, maken...
17 juni 2019
14 jun 2019 - Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), wat betekent dat voor u?!

De invoering van de WAB heeft gevolgen voor o.a. de ketenregeling, ontslagmogelijkheden, de hoogte van de transitievergoeding, de...
14 juni 2019
13 jun 2019 - Inkoopbeleid Wlz 2020

De zorgkantoren hebben eind mei het inkoopbeleid 2020 gepubliceerd. Dit betreft een aanvulling op het meerjarige lopende beleid.Landelijk zijn er...
13 juni 2019
13 jun 2019 - Leernetwerk Nachtzorg stimuleert zorgprofesionals

Met ondersteuning van het ministerie van VWS is de VGN in februari gestart met het netwerk Nachtzorg, dat zich concentreert op goede,...
13 juni 2019
13 jun 2019 - Geslaagde inspiratiebijeenkomst over actuele ontwikkelingen ondersteuningsplannen 4...

Om VGN-leden te informeren over actuele ontwikkelingen rond het ondersteuningsplan organiseerde de VGN op 4 juni een inspiratiebijeenkomst. Dit...
13 juni 2019
13 jun 2019 - Kinderen onvoldoende beschermd tegen geweld in de jeugdzorg

De Commissie De Winter heeft op 12 juni 2019 haar eindrapport “Onvoldoende beschermd, geweld in de Nederlandse jeugdzorg van 1945 tot heden”...
13 juni 2019
12 jun 2019 - Succesvolle VGN Academie krijgt vervolg

Na een succesvol pilotproject van twee jaar gaat de VGN Academie door met het ontwikkelen van hoogwaardige leercontent voor de...
12 juni 2019
11 jun 2019 - Leren van het verleden tijdens symposium Níet Normaal?!

Wat leert de geschiedenis van de gehandicaptenzorg ons voor de toekomst, dat was de hoofdvraag tijdens het symposium Níet normaal!? dat...
11 juni 2019
6 jun 2019 - Oproep: vul de vragenlijst ‘NAH in het vizier’ in

Met het project ‘NAH in het Vizier’ (onderdeel van Gewoon Bijzonder) hebben we als doel dat mensen met NAH meer in het vizier komen. We halen...
6 juni 2019
6 jun 2019 - Symposium LHBTI & LVB

Op vrijdag 1 november 2019 organiseert Zonder Stempel, label van COC Nederland in samenwerking met TNN en Fabriek 69 het landelijk symposium...
6 juni 2019
6 jun 2019 - VGN biedt 5% loonsverhoging, bonden komen met tegenvoorstel

Tijdens de onderhandelingen die moeten leiden tot een nieuwe CAO Gehandicaptenzorg is, na een bod van de werkgevers en een toelichting op de...
6 juni 2019
6 jun 2019 - Informatiebijeenkomst flexibele opleidingsaanpak voor volwassenen

Vrijdag 17 mei presenteerden VGN en Actiz de nieuwe flexibele opleidingsaanpak voor volwassenen. Dit krijgt nu een vervolg in de vorm van een...
6 juni 2019
4 jun 2019 - Paula Sterkenburg van Bartiméus benoemd tot hoogleraar

Paula Sterkenburg is benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Mensen met een visuele, of visuele en verstandelijke beperking; sociale relaties &...
4 juni 2019
3 jun 2019 - Bijeenkomst 'Auditieve stoornissen'

VGN organiseert op dinsdag 2 juli 2019 de bijeenkomst 'Auditieve stoornissen' van 10.00 tot 13.00 uur in Utrecht. Het thema is verkenning ‘Hoe...
3 juni 2019
3 jun 2019 - Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk

Het moet voor werkgevers simpeler worden om mensen met een beperking in dienst te nemen. Werk moet voor werknemers meer lonen. Werkgevers en...
3 juni 2019
29 mei 2019 - Feestelijk afsluiting project Onderwijs op maat

Op 28 mei is het project ‘Onderwijs op maat’ feestelijk afgesloten met de werkgroepen mbo en hbo. In dit drie jaar durende project zijn...
29 mei 2019
29 mei 2019 - Wet Arbeidsmarkt in balans aangenomen in beide Kamers

De Eerste Kamer heeft op 28 mei de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. Deze wet verkleint de kosten en risico’s tussen vast werk en...
29 mei 2019
29 mei 2019 - Nieuw behandelprogramma voor slachtoffers mensenhandel met een verstandelijke beperking

Welzijnsorganisatie Lumens en gehandicaptenzorgorganisatie Koraal hebben samen een behandelprogramma ontwikkeld voor slachtoffers van mensenhandel...
29 mei 2019
29 mei 2019 - Investeer in tijd voor reflectie en ontwikkeling

Dat verzoek heeft de VGN in brief aan de Tweede Kamer neergelegd. De zorgprofessional is de belangrijkste schakel voor de kwaliteit van de zorg....
29 mei 2019
28 mei 2019 - Minister informeert Kamer ‘overheveling geneeskundige zorg naar de Zvw’

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Bruins (VWS) dat de zorg door de AVG aan thuiswonende cliënten (zonder Wlz-indicatie) per 2020...
28 mei 2019
28 mei 2019 - Vernieuwing arbeidsverhoudingen en het congres ‘Zelforganisatie in de Zorg’

De visie op zorg verandert. We werken meer en meer cliëntvolgend, regie ligt bij cliënten. Maar hoe zit het met onze medewerkers? Wat hebben zij...
28 mei 2019
28 mei 2019 - Update implementatie Wzd met overzicht producten en activiteiten

In februari informeerden wij u over de stand van zaken omtrent de implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd). Graag geven wij u met dit artikel...
28 mei 2019
28 mei 2019 - Bestuur VGN over duurzaamheid en routekaarten

Het bestuur heeft onlangs de uitgangspunten met betrekking tot de aanpak van duurzaamheid vastgesteld. In dit artikel informeren we u hierover. Er...
28 mei 2019
28 mei 2019 - Jeugdbranches: extra geld jeugdhulp moet op de juiste plek terecht komen

Gemeenten krijgen dit jaar en de komende twee jaar extra geld voor jeugdhulp. De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ), het...
28 mei 2019
28 mei 2019 - Minder onnodige regels in de gehandicaptenzorg

‘Begeleiders willen meer tijd op de werkvloer besteden om met bewoners dat extra kopje koffie te drinken of een leuke activiteit te doen. En dus...
28 mei 2019
27 mei 2019 - Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 door Eerste Kamer aangenomen

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is aangenomen door de Eerste Kamer. De inwerkingtredingsdatum is nog niet...
27 mei 2019
27 mei 2019 - Wie wil meelezen met de ‘Wie-doet-wat-Wijzer’ voor een Veilige zorgrelatie?

De Leidraad Veilige zorgrelatie wordt op dit moment geactualiseerd. Directe aanleiding is de campagne die VWS dit jaar gaat houden over het...
27 mei 2019
23 mei 2019 - Doe mee met het leernetwerk 'LVB in het vizier'

Ben jij betrokken bij mensen met een verstandelijke beperking én verslavingszorg? En heb jij interesse om mee te doen in het leernetwerk ‘LVB...
23 mei 2019
23 mei 2019 - Brief van minister EZK over de informatieplicht energiebesparende maatregelen

Eerder berichtte de VGN u over de informatieplicht per juli 2019. Er blijven onduidelijkheden en de minister heeft nu ook een informerende brief...
23 mei 2019
22 mei 2019 - Stand van zaken Vennootschapsbelasting in de Jeugdzorg

In de bijgevoegde notitie geven we een update in de kwestie van de Vennootschapsbelasting (Vpb) in relatie tot de jeugdzorg. Niet altijd is...
22 mei 2019
22 mei 2019 - Denk mee over onderzoek naar visuele beperking

Denk jij buiten de kaders en kun jij goed reflecteren op onderzoek naar visuele beperkingen? Meld je dan aan voor de bijeenkomst...
22 mei 2019
22 mei 2019 - Karavaanbijeenkomst 'Aan de slag met een gezonde leefstijl'

Het Nationaal Programma Gewoon Bijzonder organiseert karavaanbijeenkomsten zodat veel mensen kennis kunnen maken met onderzoeksprojecten, de...
22 mei 2019
21 mei 2019 - Meldpunt Onbeperkt Stemmen

Het College voor de Rechten van de Mens heeft via het Meldpunt Onbeperkt Stemmen 188 meldingen ontvangen over de toegankelijkheid van de...
21 mei 2019
21 mei 2019 - Praat mee over de toekomst van de gehandicaptenzorg!

De zorg voor mensen met een beperking is sterk in beweging: invoering van het sociaal domein in 2015, snelle groei van PGB, toenemende zorgzwaarte...
21 mei 2019
21 mei 2019 - Nieuwe bekostiging voor de ggz en fz: het zorgprestatiemodel

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren in de generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en...
21 mei 2019
20 mei 2019 - Ontwikkelingen indicatiestelling Wlz

Er zijn een tweetal ontwikkelingen rond de indicatiestelling Wlz. We brengen u hier graag van op de hoogte. Het gaat over de uitrol van de...
20 mei 2019
20 mei 2019 - Norm voor e-mailen in de zorg gepubliceerd

Mailen, we ontkomen er soms niet aan. Ook niet in de zorg. Maar zorgen we er dan voor dat we hierbij wel voldoen aan de wetgeving en dat het ook...
20 mei 2019
20 mei 2019 - Nieuwe belangstellingsregistratie experiment VPT forensische zorg

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) draait tot eind 2019 een experiment Volledig Pakket Thuis (VPT). In een tussenevaluatie begin...
20 mei 2019
17 mei 2019 - Zorgaanbieders volop aan de slag met kwaliteitsverbetering in de gehandicaptenzorg

Leren kijken door de ogen van mensen met een beperking en hun naasten. Dit is volgens minister Hugo de Jonge van VWS de sleutel tot...
17 mei 2019
17 mei 2019 - Terugblik startbijeenkomst vervolg vernieuwing arbeidsverhoudingen 10 mei 2019

Medewerkers zetten zich in voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor cliënten. Daarbij is essentieel dat de cliënt de regie behoudt....
17 mei 2019
17 mei 2019 - Zorgbranches slaan handen ineen voor nieuwe opleidingsaanpak volwassenen

De VGN en ActiZ hebben de handen ineengeslagen voor een nieuwe opleidingsaanpak voor volwassenen: via leereenheden. Deze aanpak maakt van maatwerk...
17 mei 2019
17 mei 2019 - Inspiratiebijeenkomst ‘Alle talenten benutten voor de zorg’

Werkgevers hebben grote behoefte aan talentvolle mensen in de zorg. Veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt staan te springen om aan het...
17 mei 2019
15 mei 2019 - Prikkelende ontmoetingen tijdens Prokkelweek 2019

Maandag 3 juni t/m zaterdag 8 juni vinden er op honderden plekken in Nederland prikkelende ontmoetingen plaats tussen mensen met en zonder...
15 mei 2019
15 mei 2019 - Prokkelweek 2019

Maandag 3 juni t/m zaterdag 8 juni vinden er op honderden plekken in Nederland prikkelende ontmoetingen plaats tussen mensen met en zonder...
15 mei 2019