twitter
 
 
 

Inkoop en contracten meer »
Veel gemeenten stappen dit jaar over van bevoorschotting naar betaling na levering achteraf. De VNG en Transitie Autoriteit Jeugd...
14 april 2016
Deze week is de geactualiseerde handreiking Zorgverkoop in het Sociaal Domein (zie bijlage) beschikbaar gekomen. Met dit document ondersteunt de...
26 januari 2016
Op 5 december 2014 informeerden we u over de stand van zaken rond Btw in het sociaal domein. We spraken over de naderende ‘informatiekaart’,...
25 maart 2015
Het Transitiebureau heeft een factsheet 'Factureren bij geen contract' opgesteld. De factsheet biedt gemeenten en aanbieders handvatten hoe om te...
22 december 2014
Voor de verdeling van capaciteit en herschikking van het zorgaanbod vanwege de transitie wordt onder andere in regiotafels door aanbieders en...
15 december 2014
Voor de afspraken tussen gemeenten en aanbieders over bovenregionale jeugdhulp zijn modelovereenkomsten beschikbaar. Het doel van...
9 juli 2014
Privacy meer »
De VGN heeft een factsheet gepubliceerd over hoe gehandicaptenzorgorganisaties om moeten gaan met het uitwisselen van cliëntgegevens met...
4 december 2014
Woonplaatsbeginsel meer »
Het woonplaatsbeginsel bepaalt welke gemeente verantwoordelijk is voor het inzetten van jeugdhulp of voor het uitvoeren van een maatregel...
19 november 2014
Bekostiging meer »
De werkgroep integrale bekostiging jeugd, een werkgroep met deelnemers vanuit gemeenten en jeugdhulpaanbieders, heeft een aantal producten...
16 februari 2016
Jeugdwet en Wlz meer »
Kinderen en jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking kunnen voor hun zorg en ondersteuning te maken krijgen met...
5 maart 2015
De brochure ‘Kinderen en jongeren met een beperking; van AWBZ naar Jeugdwet’ geeft een antwoord op de vraag welke kinderen en jongeren straks...
21 juli 2014
Welke AWBZ-jeugdzorg en -ondersteuning gaat vanaf 2015 over naar welke andere wet? Dat is belangrijke informatie nu gemeenten en zorgaanbieders...
27 mei 2014
Overig meer »
De Branches (Gespecialiseerde) Zorg voor Jeugd - Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VGN en VOBC - ontwikkelden samen met de VNG een regionale...
17 oktober 2016
Welke vormen van toezicht zijn mogelijk in het sociaal domein? Hoe is dit geregeld in de diverse wetten? Op welke manieren kunt u handhaven? De...
12 februari 2016
Sinds het in werking treden van de nieuwe Jeugdwet beschikt de Inspectie Jeugdzorg over handhavende bevoegdheden. Samen met de inspecties...
4 februari 2016
Op de website van de Inspectie Jeugdzorg zijn alle toetsingskaders beschikbaar die gehanteerd worden bij het toezicht van de inspectie. Op grond...
7 januari 2016
De samenwerkende inspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg en Veiligheid en Justitie hebben alle jeugdhulpinstellingen geïnformeerd over de...
22 oktober 2015
Met ingang van 1 januari 2015 verzorgt het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) het vertrouwenswerk voor cliënten die onder de Jeugdwet...
3 september 2015

Themabeheerder(s)